Konsultacje projektu Regulaminu budżetu obywatelskiego

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa
w formie budżetu obywatelskiego

Ilekroć w ogłoszeniujest mowa o organizacjach rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. cel konsultacji: zebranie opinii i uwag organizacji na temat projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa w formie budżetu obywatelskiego.

II. przedmiot konsultacji: projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa w formie budżetu obywatelskiego.

III. termin konsultacji: od 16 stycznia 2018 roku do 30 stycznia 2018 roku.

IV. forma konsultacji:

Konsultacje prowadzone będą w formie:

 1. Pisemnej poprzez składnie wypełnionego formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia:
  1. drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (parter, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź),
  3. osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź).
   O zachowaniu terminu decyduje data wpływu uwag do Urzędu. Uwagi nadesłane po terminie mogą zostać pozostawione bez rozpatrzenia
 2. Bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji w dniu 23 stycznia 2018 r. o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź).
 3. Konsultacji z Łódzką Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego.

V. zasięg terytorialny prowadzonych konsultacji: uwagi do projektu uchwały mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności prowadzące działalność na terenie województwa łódzkiego.

VI. W celu potwierdzenia przeprowadzenia konsultacji sporządza się informację zawierającą m.in. liczbę organizacji biorących udział w danej formie konsultacji. Powyższa informacja oraz wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, na stronie serwisu internetowego Urzędu dla organizacji pozarządowych (www.ngo.lodzkie.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia konsultacji, tj. do dnia 1 marca 2018 r.

VII. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, o ile zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Zasadach konsultacji przyjętych Uchwałą Nr LIX/1613/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zasad konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w obszarach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

VIII. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Sejmikowi Województwa Łódzkiego w uzasadnieniu do projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa w formie budżetu obywatelskiego.

IX. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów samorządu województwa.

Projekt uchwały

Formularz zgłaszania uwag

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl