Koncepcja Centrum Usług Społecznych - spotkanie informacyjne w ramach konkursu RPO WŁ

Spotkanie odbędzie się 22 września 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w sali 104 (1 piętro).
Podczas spotkania, które poprowadzą pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, chcielibyśmy zachęcić lokalne Podmioty Ekonomii Społecznej, przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w konkursach w ramach VIII Osi „Zatrudnienie" i IX Osi „Włączenie społeczne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Organizacja spotkania ma na celu dotarcie do lokalnych podmiotów, dla których realizacja projektów z EFS będzie szansą do własnego rozwoju, jak i rozwoju regionu, w tym sektora ekonomii społecznej.


Spotkanie będzie składało się z 3 części:


1. Przedstawienie harmonogramu naboru wniosków na IV kw. 2017 r. i cały rok 2018 z uwzględnieniem konkursów gdzie wnioskodawcami mogą być organizacje pozarządowe. Informacje o działaniach możliwych do sfinansowania w poszczególnych konkursach, przy minimalnym udziale wkładu własnego wnioskodawcy w finansowaniu wydatków, możliwości wniesienia wkładu własnego przez organizacje pozarządowe, w tym także w formie pozafinansowej.


2. Koncepcja organizacji Centrów Usług Społecznych, zakres usług społecznych możliwych do sfinansowania w ramach centrum i kwestie związane z wkładem własnym do projektu.
Podstawą powstania i funkcjonowania Centrum Usług Społecznych jest partnerstwo jednostki samorządu terytorialnego (JST) i Podmiotu Ekonomii Społecznej (PES). Realizacja projektu jest szansą na rozwój PES, w tym podmiotów z niewielkim doświadczeniem i potencjałem. Dzięki wspólnej realizacji projektu na etapie oceny wniosku nie jest weryfikowany potencjał finansowy PES. Ponadto podmioty w umowie partnerskiej indywidualnie określają sposób i wysokość wniesienia wkładu własnego, w związku z czym istnieje możliwość uwzględnienia ograniczeń finansowych PES.


3. Pytania uczestników.

22 września 2017 r. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego sala 104 (1 piętro)

Spotkanie dotyczące możliwości ubieganie się o dofinansowanie dla projektów w VIII Osi „Zatrudnienie” i IX Osi „Włączenie społeczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Godzina:

Temat:

11.30 – 12.00

Rejestracja uczestników

12.00 – 12.30

Harmonogram konkursów na rok 2017 i 2018

12.30 – 13.30

Koncepcja Centrów Usług Społecznych

13.30 – 14.00

Pytania i odpowiedzi

Zapisy na spotkanie za pomocą platfromy Evenea:

https://dofinansowanie-rpowl.evenea.pl/ 

 

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl