Komisje konkursowe

Baza kandydatów do komisji konkursowych

Oferty zgłaszane w ramach otwartych konkursów podlegają zawsze zaopiniowaniu przez komisję konkursową powoływaną przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Opinia brana jest pod uwagę przez Zarząd przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania dla poszczególnych projektów.

Regulamin działania komisji konkursowych zapisany jest w rocznym programie współpracy.

W skład komisji wchodzi od sześciu do dziesięciu osób, w tym: 

  1. dwóch przedstawicieli organu wykonawczego, z których jeden pełni funkcję przewodniczącego komisji konkursowych;
  2. od dwóch do pięciu pracowników komórki organizacyjnej lub jednostki (w tym jedna osoba jako sekretarz Komisji) w zakresie działania której został ogłoszony konkurs;
  3. od dwóch do trzech osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób powiązanych z podmiotami  biorącymi udział w konkursie.

Za pracę w komisji konkursowej jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

W pracach komisji mogą brać udział także zaproszeni eksperci z głosem doradczym.  

 

Członkowie komisji ze strony organizacji pozarządowych pochodzą z naboru i wpisani są do bazy utworzonej na podstawie Uchwały 2253/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27 grudnia 2011r. zmienionej uchwałą z 31 stycznia 2012 r., zmienionej uchwałą z 27 lutego 2013 r.  

Reprezentanci trzeciego sektora w komisjach są wskazywani, co oznacza, że nie muszą być członkami zgłaszających je (lub innych) organizacji. Kandydaci powinni posiadać odpowiednią wiedzę umożliwiającą kompetentne ocenianie złożonych ofert. Przy każdym konkursie sprawdzane jest czy nie zachodzi konflikt interesów (wszyscy członkowie komisji składają w tej sprawie stosowne oświadczenie). Nabór członków komisji konkursowych prowadzony jest w trybie ciągłym (przez cały rok). Najpóźniej do 10. dnia każdego miesiąca weryfikowane są formularze zgłoszeniowe nadesłane w miesiącu poprzedzającym a do bazy wpisywane osoby spełniające warunki naboru do komisji.

Miejsce i sposób dokonania zgłoszenia:

  1. osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – IV piętro, pok. 403 z dopiskiem na kopercie „zgłoszenie kandydata do bazy członków komisji konkursowych”
  2. drogą elektroniczną (zeskanowane dokumenty) na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w piśmie przewodnim do dokumentów należy zamieścić dopisek „zgłoszenie kandydata do bazy członków komisji konkursowych”
  3. faksem na numer 42 663 33 82,  w piśmie przewodnim do dokumentów należy zamieścić dopisek „zgłoszenie kandydata do bazy członków komisji konkursowych”
  4. pocztą na adres:

Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Kancelaria Marszałka
Urząd Marszałkowski w Łodzi
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
Z dopiskiem na kopercie „zgłoszenie kandydata do bazy członków komisji konkursowych".

Wykreślenie z bazy osób wskazanych przez organizacje następuje na ich własną prośbę lub na skutek trzykrotnej odmowy udziału w posiedzeniu komisji konkursowej z powodów innych niż konflikt interesów.

Graficzne przedstawienie procedury  


Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

captcha
Przeładuj

Polecane Serwisy

www.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pokl.lodzkie.pl
                                                     

www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl