– Komisje konkursowe

Oferty zgłaszane w ramach otwartych konkursów podlegają zawsze zaopiniowaniu przez komisję konkursową powoływaną przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Opinia brana jest pod uwagę przez Zarząd przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu środków na realizację poszczególnych zadań. Zasady działania komisji konkursowych zapisane są w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W skład komisji wchodzi od sześciu do dziesięciu osób, w tym:
– dwóch przedstawicieli organu wykonawczego, z których jeden pełni funkcję przewodniczącego komisji konkursowych;
– od dwóch do pięciu pracowników komórki organizacyjnej lub jednostki (w tym jedna osoba jako sekretarz Komisji) w zakresie działania której został ogłoszony konkurs;
– maximum do trzech osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób powiązanych z podmiotami  biorącymi udział w konkursie.

Za pracę w komisji konkursowej jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.
W pracach komisji mogą brać udział także zaproszeni eksperci z głosem doradczym.
Członkowie komisji ze strony organizacji pozarządowych pochodzą z naboru i wpisani są do bazy kandydatów do składu komisji konkursowych utworzonej na podstawie Uchwały 662/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 6 lipca 2021 r. – Uchwała ZWŁ w sprawie ustalenia zasada naboru kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych oraz ogłoszenia o ich naborze.
Reprezentanci trzeciego sektora w komisjach są wskazywani, co oznacza, że nie muszą być członkami zgłaszających je (lub innych) organizacji. Kandydaci powinni posiadać odpowiednią wiedzę umożliwiającą kompetentne ocenianie złożonych ofert. Przy każdym konkursie sprawdzane jest czy nie zachodzi konflikt interesów (wszyscy członkowie komisji składają w tej sprawie stosowne oświadczenie).

Nabór członków komisji konkursowych prowadzony jest w trybie ciągłym (przez cały rok). 

Sposób dokonania zgłoszenia kandydata:
formularz należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
1) osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
– z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie kandydata do składu komisji konkursowych”;
2) drogą elektroniczną (zeskanowane dokumenty) na adres e-mail: ngo@lodzkie.pl,
z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata do składu komisji konkursowych”;
3) pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie kandydata do składu komisji konkursowych”.

Wykreślenie z Bazy kandydatów następuje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji kandydata na własną prośbę,
2) trzykrotnej odmowy przyjęcia zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowych z powodów innych niż konflikt interesów,
3) pisemnego wycofania swojego poparcia przez Organizację zgłaszającą kandydata.

Back to top