– Tryb pozakonkursowy

Zarząd Województwa Łódzkiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert – w tzw. trybie pozakonkursowym (inaczej: małych zleceń), realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym.

Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, Zarząd Województwa Łódzkiego, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić jego realizację, jeżeli spełnia ono łącznie następujące warunki:
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie pozakonkursowym, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł. Wysokość środków finansowych przyznanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego w trybie pozakonkursowym, nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.

Ofertę realizacji zadania w trybie pozakonkursowym składa się według uproszczonego wzoru oferty, który określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Zaleca się złożenie oferty co najmniej na dwa i pół miesiąca przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania.

W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, Zarząd Województwa Łódzkiego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi;
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego;
3) na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.
Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Szczegółowe zasady zlecania realizacji zadań w tym trybie reguluje UCHWAŁA NR 107/20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zlecania realizacji zadań publicznych w trybie określonym w art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dodatkowe informacje w sprawie przyznawania dotacji dla organizacji pozarządowych można uzyskać w Wydziale Inicjatyw Społecznych pod nr tel. /42/ 291 97 22 lub adresem e-mail: ngo@lodzkie.pl

 

Back to top