– Komitet Monitorujący FEŁ2027 – wynik wyborów

grafika dekoracyjna

Komisja Wyborcza ustanowiona w ramach procedury naboru do Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 działając na podstawie Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 95 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 10 listopada 2022 r.  w sprawie ordynacji w sprawie zmiany uchwały nr 83 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie procedury wyłaniania organizacji pozarządowych do składów komitetów monitorujących programy polityki spójności na lata 2021-2027 ogłasza wynik wyborów organizacji kandydujących na członków Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Wynik wyborów znajduje się poniżej.

Od wyniku wyborów przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej, które mogą złożyć organizacje kandydujące lub organizacje biorące udział w głosowaniu w terminie 3 dni, tj. do 11 grudnia 2022 r. Odwołanie powinno być podpisane przez reprezentanta/ów Organizacji za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego, który przesyła się w formie dostępnej, w formacie .pdf, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: lwrdpp@lodzkie.pl. W tytule wiadomości należy wpisać: „ODWOŁANIE – WYNIK WYBORÓW DO KM FEŁ2027”.

Back to top