– Konkurs dla kandydatów na członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego II kadencji

mentorskie wsparcie

Zapraszamy uczniów oraz studentów uczęszczających do szkół i uczelni działających na terenie województwa łódzkiego do udziału w Konkursie, którego celem jest wyłonienie członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego II kadencji.

Kto może wziąć udział?

Osoba, która:

· ukończyła 14 lat, a nie ukończyła 21 roku życia – na dzień zgłoszenia swojego udziału w Konkursie;

· posiada status ucznia lub studenta w szkole lub uczelni działającej na terenie województwa łódzkiego (publicznej lub niepublicznej na prawach publicznej, podstawowej, ponadpodstawowej, artystycznej, szkole lub uczelni wyższej);

· ma miejsce zamieszkania na terenie województwa łódzkiego;

· spełnia warunki Regulaminu.

Jak dokonać zgłoszenia?

Należy:

· napisać i zgłosić do Konkursu pracę konkursową wpisującą się w temat „(Pod)różne Łódzkie – moim zdaniem najciekawsze w Województwie jest…”,

· załączyć wypełnione i podpisane „Zgłoszenie kandydata do udziału w konkursie dla kandydatów na członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego”,

· załączyć wypełnione i podpisane „Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na pracę w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Łódzkiego”,

· w przypadku niepełnoletniego kandydata – załączyć dodatkowo wypełnione i podpisane „Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych własnych oraz danych osobowych i pracę w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Łódzkiego niepełnoletniego kandydata”.

Pracę konkursową wraz z ww. załącznikami, należy zgłosić:

1) w formie dokumentu papierowego – jako wydrukowaną i podpisaną pracę wraz z wydrukowanymi i podpisanymi załącznikami, w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem miejsca zamieszkania kandydata – składając w terminie osobiście do Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego lub przesyłając listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Kancelaria Sejmiku al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź z dopiskiem na kopercie: „Konkurs dla kandydatów na członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego”;

2) albo w formie elektronicznej – przesyłając w terminie odpowiednią wiadomość e-mail zawierającą załączony plik z treścią pracy konkursowej, w formacie określonym w § 13 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Konkursu, oraz niezabezpieczone przed odczytem i wydrukiem skany (wypełnionych, wydrukowanych i podpisanych) właściwych załączników, na adres: ks.info@lodzkie.pl ; w przypadku zgłoszenia w tej formie kandydat otrzyma w ciągu trzech dni roboczych zwrotną wiadomość e-mail potwierdzającą zgłoszenie, a w razie jej nieotrzymania kandydat powinien skontaktować się telefonicznie z Kancelarią Sejmiku pod numerem telefonu +48 (042) 663 30 50.

Pracę konkursową wraz z ww. załącznikami należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2022 r. do godziny 15.30, przy czym za datę wpływu lub doręczenia zgłoszenia do udziału w konkursie uznaje się datę zarejestrowania przesyłki w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego lub odpowiednio datę wpływu na adres poczty elektronicznej: ks.info@lodzkie.pl.

W skład Młodzieżowego Sejmiku wejdzie nie mniej niż 17 i nie więcej niż 33 członków. Zachęcamy do zapoznania się z pełną informacją o konkursie:

Back to top