– Konkurs dotacyjny „Pyszna z natury – Lista Produktów Tradycyjnych Made in Wieluń”

grafika dekoracyjna

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 496/22 z dnia 6 czerwca 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2022 roku pn. „Pyszna z natury – Lista Produktów Tradycyjnych Made in Wieluń” w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok oraz powołał Komisję konkursową do oceny merytorycznej ofert.

Najważniejsze informacje o konkursie:

– oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie
do dnia 30 czerwca 2022 roku do godz. 23:59:59;

do dnia 7 lipca 2022 roku do godziny 16:00 należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8, podpisane potwierdzenie złożenia oferty, wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl.
O terminie złożenia potwierdzenia złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (niezależnie od daty stempla pocztowego);

– rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w terminie do dnia 10 sierpnia 2022 roku;

– do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 11 sierpnia 2022 roku i kończy nie później niż 31 grudnia 2022 roku.

Back to top