– konkurs ofert pn.: „Sport Szkolny”

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił dwunasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej na lata 2021 – 2022. pn.: „Sport Szkolny” dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego.

Rodzaj zadania:Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Forma realizacji zadania:wsparcie
Okres realizacji zadania:1.09.2021 r. – 30.06.2022 r.
Termin składania ofert:25 lipca 2021 roku
Konkurs prowadzony z wykorzystaniem elektronicznego generatora wniosków:www.witkac.pl
Termin rozstrzygnięcia konkursu:23 sierpnia 2021 roku
Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji:300 000,00 zł
Wymagany wkład własny:10 %
Back to top