– Konkurs z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych
oraz powołania Komisji konkursowej.

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin
i osób – polityka prorodzinna. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych

Najważniejsze informacje o konkursie:

  • wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl
  • suma środków do rozdysponowania w konkursie – 230.000,00 zł
  • maksymalna kwota dofinansowania zadania – nie dotyczy
  • do kiedy trwa nabór ofert – do 07 marca 2022 r. do godziny 23:59:59
  • do 14 marca 2022 r. do godziny 16:00 należy złożyć podpisane wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl potwierdzenie złożenia oferty w kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi. O terminie złożenia potwierdzenia złożenia oferty decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (niezależnie od daty stempla pocztowego).
  • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu – do 16 maja 2022 r. 
  • od kiedy można realizować zadania – realizacja może rozpocząć się nie wcześniej niż 01 czerwca 2022 r. i nie może skończyć się później niż 30 września 2022 r. przy czym turnus kolonijny rozpocznie się nie wcześniej niż 25 czerwca 2022 r. a zakończy nie później niż 31 sierpnia 2022 r.

Dokumentacja

Back to top