– Konsultacje w sprawie Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji w sprawie Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.

Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o:

 1. organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 2. projekcie Programu – należy przez to rozumieć projekt Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie na 2022 r.;
 3. Urzędzie Marszałkowskim – należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
 1. Cel konsultacji:

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag organizacji na temat projektu Programu, stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 1. Przedmiot konsultacji:

Projekt Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.

 1. Termin konsultacji:

Konsultacje prowadzone będą od 23 września 2021 roku do 8 października 2021 roku.

IV. Forma konsultacji:

Konsultacje prowadzone będą w formie:

a) pisemnej poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłaszania uwag, stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia:

 1. drogą elektroniczną na adres: ngo@lodzkie.pl;
 2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź;
 3. osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego (parter,
  al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź).

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu formularza zgłaszania uwag do Urzędu Marszałkowskiego.

Uwagi nadesłane po terminie mogą zostać pozostawione bez rozpatrzenia.

b) przekazania projektu Programu do zaopiniowania przez Łódzką Wojewódzką Radę Działalności Pożytku Publicznego.

V. Zasięg terytorialny prowadzonych konsultacji:

Uwagi do projektu Programu mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności prowadzące działalność na terenie województwa łódzkiego.

VI.

W celu potwierdzenia przeprowadzenia konsultacji sporządza się informację zawierającą m.in. liczbę organizacji biorących udział w danej formie konsultacji. Powyższa informacja oraz wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego, na stronie serwisu internetowego Urzędu Marszałkowskiego dla organizacji pozarządowych (www.ngo.lodzkie.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia konsultacji, tj. do 8 listopada 2021 r.

VII.

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział
w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Zasadach konsultacji przyjętych Uchwałą Nr LIX/1613/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia
24 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zasad konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w obszarach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

VIII.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Sejmikowi Województwa Łódzkiego w formie części Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r. 

IX.

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów samorządu województwa.

Back to top