– Nabór na członków Rady Pożytku

Na podstawie Uchwały nr 473/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu powoływania członków Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zgłoszenie kandydata do Rady następuje poprzez poprawne wypełnienie karty zgłoszeniowej, a następnie przesłanie jej wraz z rekomendacjami od co najmniej 10 organizacji pozarządowych z regionu łódzkiego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Łódzka Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego – zgłoszenie” na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź) lub złożenie osobiście w Biurze Podawczym Urzędu (al. Piłsudskiego 8, parter) w terminie od 17 kwietnia 2019 r. do 6 maja 2019 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego.

Poniżej treść regulaminu powoływania członków Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz wzór karty zgłoszeniowej:

Back to top