– Nadchodzą „Moce nadŁódzkie”!

grafika dekoracyjna

Już dziś otwieramy nabór ofert do tegorocznej edycji Wojewódzkiego Programu pn. „Moce nadŁódzkie”!

To kolejna odsłona programu dotacyjnego dla organizacji pozarządowych, który w tym roku ma postać otwartego konkursu ofert.

Jak wyglądają jego założenia?

Kwota środków przeznaczona na konkurs: 2 000 000 zł

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: od 10 000 zł do 25 000 zł

Sposób i termin składania ofert: oferty należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8 w nieprzekraczalnym terminie do dnia

12.05.2023 r. do godz. 16:00. Jeżeli oferta przesyłana jest pocztą na kopercie rekomenduje się zamieszczenie dopisku: Wojewódzki Program pn. Moce nadŁódzkie.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 16.06.2023 r.

Okres realizacji zadania: 03.07.2023 – 31.12.2023 r.

Rodzaje zadań:

a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

b) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;

c) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza

w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

d) polityka społeczna (w szczególności zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom

w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych);

e) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Szczegóły znajdują się w poniższym ogłoszeniu.

Back to top