– Oferta w trybie pozakonkursowym – zaproszenie do zgłaszania uwag

Zarząd Województwa Łódzkiego publikuje, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ofertę złożoną przez WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Ofertę publikuje się celem umożliwienia złożenia do niej uwag.

Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu (dostępnym także w Biuletynie Informacji Publicznej) w terminie do 27 października 2022 r. jako zeskanowany dokument pocztą elektroniczną na adres: ngo@lodzkie.pl.

Do pobrania:

Back to top