– Ogłoszenie o naborze reprezentantów zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego do składu Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Komisja Wyborcza ustanowiona w ramach procedury naboru do Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 działając na podstawie Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 83 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2022 r.  w sprawie ordynacji w sprawie zmiany uchwały nr 82 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 11 października 2022 r. w sprawie procedury wyłaniania organizacji pozarządowych do składów komitetów monitorujących programy polityki spójności na lata 2021-2027 (zwanej dalej Ordynacją)

ogłasza

nabór reprezentantów zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego (zwanych dalej Organizacjami)  kandydujących zgodnie § 13 ust 2 Ordynacji do składu Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (zwanego dalej KM FEŁ2027).

Nabór obejmuje wybór 12 Organizacji do składu KM FEŁ2027.

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej  nieprzekraczalnie do 23 listopada 2022 r. (środa) do godz. 23:59 na adres e-mail: lwrdpp@lodzkie.pl wpisując w tytule wiadomości: „ZGŁOSZENIE DO KM FEŁ2027”.

Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 2.

Szczegółowe informacje co do warunków naboru są zawarte w załączniku pn. „Ogłoszenie naboru KM FEŁ2027”.

Materiały:

Back to top