– Ogłoszenie o wyborach organizacji kandydujących na członków Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Komisja Wyborcza w ramach procedury naboru do Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 zatwierdziła listę kandydatur do składu Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027:

Dwie organizacje spośród pozytywnie zweryfikowanych przez Komisję Wyborczą – Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja- Ty- My” oraz Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej – wycofały swoje zgłoszenia do składu Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Jednocześnie Komisja Wyborcza ustanowiona w ramach procedury naboru do Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 działając na podstawie Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 95 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 10 listopada 2022 r.  w sprawie ordynacji w sprawie zmiany uchwały nr 83 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie procedury wyłaniania organizacji pozarządowych do składów komitetów monitorujących programy polityki spójności na lata 2021-2027

ogłasza

wybory organizacji kandydujących na członków Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (zwanych dalej Organizacjami) kandydujących zgodnie z § 15 ust. 1 Ordynacji do składu Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Od 30 listopada 2022 r. do 3 grudnia 2022 r. będzie trwać kampania wyborcza kandydatów wskazanych w “zatwierdzonej liście kandydatur”.

Od 5 grudnia 2022 r. do 6 grudnia 2022 r. będzie trwać głosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami.

Głosowanie polega na postawieniu przez organizację posiadającą czynne prawo wyborcze znaku „x” w kratce z prawej strony obok numerów KRS lub innej ewidencji, w której figuruje kandydująca organizacja.

Kartę wyborczą reprezentant/ci organizacji powinni podpisać za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego za pomocą e-dowodu i przesłać w formacie pdf, na adres e-mail:  lwrdpp@lodzkie.pl wpisując w tytule wiadomości: „GŁOSOWANIE KM FEŁ2027”.

Szczegółowe informacje co do zasad głosowania są zawarte w załączniku pn. „Ogłoszenie o wyborach KM FEŁ 2027”.

Wzór karty wyborczej stanowi załącznik nr 2.

Materiały:

Back to top