– Otwarty konkurs ofert z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 66/23 z dnia 24 stycznia 2023 r. ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2023 roku.

Najważniejsze informacje o konkursie:

– oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie do dnia 15.02.2023 r. do godz. 23:59:59;

do dnia 22 lutego 2023 r. do godziny 16:00 należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8, podpisane potwierdzenie złożenia oferty, wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. (o terminie złożenia potwierdzenia decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, niezależnie od daty stempla pocztowego);

– suma środków do rozdysponowania w konkursie – 60 000 zł;

– kwota wnioskowanej dotacji nie może być większa niż 10 000 zł;

– do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 1 maja 2023 r. i kończy nie później niż 31 grudnia 2023 r.;

– rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Ogłoszenie

Oświadczenie dot dostępności

Back to top