– Piąty konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku – BO „ŁÓDZKIE NA PLUS”

grafika dekoracyjna

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił piąty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku – w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2024 rok.

Przewiduje się realizację pięciu zadań (pełny opis założeń merytorycznych zadań znajduje się w ogłoszeniu konkursowym):

 • Piknik rodzinny HARCE (Cel zadania: promowanie i upowszechnianie lokalnej historii, w tym historii harcerstwa w powiecie łódzkim wschodnim, integracja rodzin z powiatu łódzkiego wschodniego, w szczególności osób związanych z ruchem harcerskim),
 • PASIAK OPOCZYŃSKI (Cel zadania: propagowanie historii, tradycji i kultury regionu opoczyńskiego, w tym ukazanie piękna i wyjątkowość stroju ludowego),
 • ŻYWA LEKCJA HISTORII. DZIEŃ Z ŻYCIA UŁANA JAKO ŻOŁNIERZA NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO (Cel zadania: stworzenie i realizacja żywej dioramy z życia ułana, kawalerzysty, żołnierza września 1939 roku dla celów edukacyjnych: dla grup przedszkolnych, dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych),
 • Maszerujmy razem (Cel zadania: upowszechnienie i podtrzymanie lokalnej tradycji musztry paradnej związanej z funkcjonowaniem organizacji mundurowych na terenie gminy Kamieńsk; budowanie tożsamości regionalnej; podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w sztuce musztry paradnej; wspieranie rozwoju regionalnego; rozwijanie pasji i talentów oraz aktywnych postaw społecznych związanych ze spędzaniem czasu wolnego; zwiększenie dostępności do zajęć musztry paradnej wśród mieszkańców gminy Kamieńsk oraz sąsiednich),
 • Wieczorek z kulturą (Cel zadania: upowszechnianie folkloru związanego z Województwem Łódzkim. Zainteresowanie folklorem, jest szczególnie zauważalne w przestrzeni miejskiej, oddalonej od pierwotnego otoczenia kultury ludowej).

Podmiotami  uprawnionymi do wzięcia udziału w konkursie są:

 • organizacje pozarządowe (w tym fundacje i stowarzyszenia)
 • koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Najważniejsze informacje o konkursie:

 • wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu witkac.pl
 • suma środków do rozdysponowania w konkursie – 165 000 zł
 • maksymalna kwota wnioskowanej dotacji – 40 000 zł (w przypadku zadania nr 4 – 5 000 zł)
 • wkład własny nie jest wymagany
 • do kiedy trwa nabór ofert – do 26 kwietnia 2024 r. do godziny 23:59:59
 • do 07 maja 2024 r. do godziny 16.00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl
 • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu – do 14 czerwca 2024 r.
 • od kiedy można realizować zadania – od 15 czerwca 2024 r. (do 31 grudnia 2024 r.)

Na co zwrócić uwagę biorąc udział w konkursach i wypełniając ofertę:

 • w sekcji VI. oferty „Inne informacje” należy wskazać w jaki sposób w ramach realizacji zadania publicznego zapewniona będzie dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami (przykładowy zapis: „W ramach zadania zobowiązujemy się do zapewnienia jego dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696). W indywidualnych przypadkach, gdy ze względów technicznych lub prawnych zapewnienie dostępności, o której mowa w art. 6 jest niemożliwe, zobowiązujemy się do zapewniania dostępu alternatywnego zgodnie z art. 7).
 • można złożyć tylko jedną ofertę w konkursie (dopuszcza się możliwość złożenia więcej niż 1 oferty przez podmioty posiadające, utworzone zgodnie z prawem i aktami założycielskimi, filie, oddziały, hufce, koła i inne jednostki terenowe, przy czym środki z dotacji winny być przeznaczone na wykonanie zadania przez jednostkę terenową)
 • w punkcie III.6. oferty należy wpisać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego
 • w przypadku zadań nr 1, 2, 3 do potwierdzenia złożenia oferty należy załączyć zgodę właściciela terenu na realizację zadania w miejscu wskazanym w pkt I.2 niniejszego ogłoszenia
Back to top