– Rusza kolejna edycja Wojewódzkiego Programu pn. “Moce nadŁódzkie”!

grafika dekoracyjna

Już dziś rozpoczynamy nabór ofert do kolejnej edycji Wojewódzkiego Programu pn. „Moce nadŁódzkie”!

Kwota środków przeznaczona na konkurs: 2 000 000 zł

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: od 50 000 zł do 200 000 zł

Sposób i termin składania ofert:

oferty należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.04.2024 r. do godz. 16:00. Jeżeli oferta przesyłana jest pocztą na kopercie rekomenduje się zamieszczenie dopisku: Wojewódzki Program pn. Moce nadŁódzkie.
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (niezależnie od daty stempla pocztowego).

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 14.06.2024 r.

Okres realizacji zadania: 28.06.2024 r. – 31.12.2024 r.

Rodzaje zadań:

a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

b) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;

c) polityka społeczna;

d) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Szczegóły znajdują się w poniższym ogłoszeniu.

Ogłoszenie

Oświadczenie-dotyczace-dostepności-zadania-dla-osób-ze-szczegolnymi-potrzebami

Wzór karty weryfikacji formalnej oferty

Wzór karty wstępnej oceny merytorycznej oferty

Wzór-oferty-wersja-edytowalna

Back to top