– Sprostowania do ogłoszeń konkursowych w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej

 

Poniżej znajdują się treści sprostowań do odpowiednich konkursów, zamieszczonych na stronie w dniu 1 lutego 2018 r.:


Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie, w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego, realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2018 r. – Działania na rzecz osób starszych. Nazwa zadania: „Edukacja prozdrowotna poprzez zajęcia ruchowe i wykładowe „Aktywny Senior”

Sprostowanie do ogłoszenia


Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie, w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego, realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2018 r. – Działania na rzecz osób starszych.  Nazwa zadania: „Subregionalne Centrum Zdrowego Seniora”

Sprostowanie do ogłoszenia

Back to top