– Trzy konkursy w Departamencie Polityki Zdrowotnej

1. Zarząd Województwa Łódzkiego na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym ogłasza konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Łódzkie ma pomysł na zdrowie – Łódzkie walczy z depresją”

Przedmiotem konkursu jest zadanie pn. „Łódzkie ma pomysł na zdrowie – Łódzkie walczy z depresją”, które polega na przeprowadzeniu konsultacji z psychologiem lub lekarzem psychiatrą oraz minimum jednego cyklu składającego się z 5 warsztatów, z których każdy trwa 2 godziny zakończonego ponowną konsultacją z psychologiem lub lekarzem psychiatrą dla dzieci i młodzieży z terenu województwa łódzkiego w wieku 11-13 oraz 14-17 lat (według roku urodzenia).
Termin składania ofert upływa 7 lutego 2018 roku, 16.00.

Szczegółowe w BIP-ie WŁ w zakładce KONKURSY pod linkiem:
https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/konkursy/item/6832-konkurs-ofert-na-realizacj%C4%99-zadania-pn-%E2%80%9E%C5%82%C3%B3dzkie-walczy-z-depresj%C4%85%E2%80%9D

2. Zarząd Województwa Łódzkiego na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym ogłasza konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Łódzkie ma pomysł na zdrowie – Utrzymaj równowagę.60+”

Przedmiotem konkursu jest Działanie 1 „Łódzkie ma pomysł na zdrowie – Utrzymaj równowagę 60+”, które polega na zorganizowaniu (zaplanowaniu i przeprowadzeniu) 15 zajęć rekreacyjno – ruchowych w zakresie Nordic Walking z edukacją zdrowotną (zwanych dalej „zajęciami”).
Każde zajęcia powinny składać się z dwóch etapów, tj.:

Etapu 1. Edukacji zdrowotnej dotyczącej m.in.: wpływu aktywności fizycznej na zdrowie seniora, w tym płynących z niej korzyści zdrowotnych w zakresie:
 zdrowia psychicznego i umacniania funkcji poznawczych,
 profilaktyki upadków,
 funkcjonowania układu krążenia,
 funkcjonowania układu oddechowego,
 siły i elastyczność mięśni.

Etapu 2. Części praktycznej, podczas której uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo używać i dobierać kije do Nordic Walking, poznają techniki prawidłowego chodzenia z kijkami. W tej części zajęć będzie także: rozgrzewka, ćwiczenia zawierające elementy ćwiczeń aerobowych, wzmacniających siłę mięśni i stawów, pomagających utrzymać równowagę, spacer oraz ćwiczenia rozciągające.

Zajęcia będą zorganizowane w 5 miejscowościach województwa łódzkiego, tj.
w Rawie Mazowieckiej, Opocznie, Łęczycy, Łasku i Bełchatowie.

W każdej miejscowości odbędą się po 3 zajęcia.

Populacja objęta Działaniem 1: mieszkańcy województwa łódzkiego w wieku 60 lat i więcej (według roku urodzenia).

Termin składania ofert upływa 6 lutego 2018 roku, 16.00.

Szczegółowe w BIP-ie WŁ w zakładce KONKURSY pod linkiem: https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/konkursy/item/6834-konkurs-ofert-na-realizacj%C4%99-dzia%C5%82ania-1-pn-%C5%82%C3%B3dzkie-ma-pomys%C5%82-na-zdrowie-utrzymaj-r%C3%B3wnowag%C4%99-60

3. Zarząd Województwa Łódzkiego na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym ogłasza konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Łódzkie ma pomysł na zdrowie – Utrzymaj równowagę. Warsztaty”

Przedmiotem konkursu jest Działanie 2 „Łódzkie ma pomysł na zdrowie – Utrzymaj równowagę. Warsztaty”, polegające na minimum dwukrotnym przeprowadzeniu warsztatów psychologicznych w każdym z 4 obszarów tematycznych, takich jak:

 Temat 1 Emocje – pogłębianie wiedzy o emocjach, w tym rozpoznawanie emocji, radzenie sobie z trudnymi emocjami (np. lękiem, złością).
Spotkanie warsztatowe z tematu 1.

 Temat 2 Komunikacja interpersonalna – rozwijanie umiejętności psychospołecznych.
Spotkanie warsztatowe z tematu 2.

 Temat 3 Stres – stres i radzenie sobie z jego negatywnymi skutkami.
Spotkanie warsztatowe z tematu 3.

 Temat 4 Poczucie własnej wartości – odnajdywanie i wzmacnianie zasobów intrapsychicznych, utrzymywanie poczucia własnej wartości i sprawczości. Spotkanie warsztatowe z tematu 4

Spotkania warsztatowe są niezależne od siebie, w związku z tym potencjalny uczestnik może uczestniczyć w wybranym przez siebie warsztacie z danego tematu, bądź może wziąć udział we wszystkich warsztatach w zakresie 4 tematów.
Populacja objęta zadaniem: dorośli mieszkańcy województwa łódzkiego.

Termin składania ofert upływa 2 lutego 2018 roku, 16.00.

Szczegółowe w BIP-ie WŁ w zakładce KONKURSY pod linkiem: https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/konkursy/item/6833-konkurs-ofert-na-realizacj%C4%99-dzia%C5%82ania-2-pn-%C5%82%C3%B3dzkie-ma-pomys%C5%82-na-zdrowie-utrzymaj-r%C3%B3wnowag%C4%99-warsztaty

Back to top