– Czym jest Wojewódzka Rada Pożytku Publicznego?

Czym jest Wojewódzka Rada Pożytku?

To ciało przede wszystkim opiniujące i doradcze składające się z przedstawicieli wojewody, marszałka i sejmiku województwa oraz licznej reprezentacji organizacji pozarządowych (na 26 członków w Łódzkiej Wojewódzkiej Radzie 14 reprezentuje tzw. trzeci sektor).

Możliwość utworzenia Wojewódzkiej Rady zawarto w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po jej nowelizacji w styczniu 2010r. Kadencja Rady trwa 3 lata a działanie w niej jest nieodpłatne, gwarantowany jest zwrot kosztów podróży na posiedzenia.

Jakie ma kompetencje?

Rada ma prawo wyrażania opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, np. konsultuje programy współpracy samorządu województwa z sektorem pozarządowym, opiniuje projekty uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych i sprawy związane z ustaleniem ich standardów, sposobem zlecania i realizacją, udziela także pomocy w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi. Jednym z ważniejszych zadań Rady jest opiniowanie strategii rozwoju województwa.

Rada może w zależności od potrzeb powoływać ekspertów; zapraszać do uczestnictwa w jej posiedzeniach, bez prawa głosu w głosowaniach, przedstawicieli organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych a także przedstawicieli innych rad wojewódzkich, powiatowych i gminnych; zlecać przeprowadzanie badań i opracowanie ekspertyz związanych z realizacją jej zadań (koszty takich ekspertyz pokrywane są z budżetu województwa) czy powoływać stałe lub doraźne zespoły problemowe, określając ich zadania, tryb działania oraz skład osobowy.

Jak działać w ciałach dialogu obywatelskiego – poradnik dla NGO

Serwis poświęcony działalności rad pożytku w Polsce

Back to top