– Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19 – nowa edycja!

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił tegoroczną edycję Wojewódzkiego Programu Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19. W tym roku przeznaczono na ten cel 500 000 zł, a więc o 200 000 zł więcej niż w roku ubiegłym.

Zgłaszane przez organizacje pozarządowe zadania, które mają przyczynić się do zwalczania skutków COVID-19, mogą być realizowane w następujących obszarach:

  1. wspomaganie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
  2. kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego,
  3. polityka społeczna,
  4. ochrona i promocja zdrowia,
  5. kultura fizyczna i sport,
  6. turystyka i krajoznawstwo,
  7. ochrona środowiska,
  8. wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
  9. działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Do naboru mogą być składane oferty, których realizacja rozpocznie się
nie wcześniej niż 28 czerwca 2021 r. i kończy nie później niż 31 grudnia 2021 r.

W naborze każdy oferent może złożyć tylko 1 ofertę.

Kwota wnioskowanej dotacji nie może być mniejsza niż 2 000 zł i większa niż 6 000 zł.

Oferty można składać do 29 kwietnia 2021 r.

Komplet informacji znajduje się poniżej:

Back to top