– Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19

300.000 zł to pula Wojewódzkiego Programu Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19, który ogłosił Zarząd Województwa Łódzkiego. Właśnie rozpoczyna się nabór ofert na realizację zadań publicznych, które pomogą przeciwdziałać epidemii koronawirusa.

Składane oferty mogą dotyczyć zadań do realizacji w następujących obszarach:
– wspomaganie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
– kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego,
– polityka społeczna,
– ochrona i promocja zdrowia,
– kultura fizyczna i sport,
– turystyka i krajoznawstwo,
– ochrona środowiska,
– wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
– działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa
i ochrony ludności.

Kwota dotacji nie może być mniejsza niż 1.000 zł i nie większa niż 5.000 zł. Nabór ofert zostanie zakończony z chwilą rozdysponowania wszystkich środków przeznaczonych na realizację zadań.

Nabór ofert skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Back to top