– Wojewódzki Program pn. “Moce nadŁódzkie” – czas start!

grafika dekoracyjna

Już dziś otwieramy nabór ofert do kolejnej edycji Wojewódzkiego Programu pn. „Moce nadŁódzkie”!

Kwota środków przeznaczona na konkurs: 2 000 000 zł

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: od 10 000 zł do 25 000 zł

Sposób i termin składania ofert:

oferty należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.12.2023 r. do godz. 16:00. Jeżeli oferta przesyłana jest pocztą na kopercie rekomenduje się zamieszczenie dopisku: Wojewódzki Program pn. Moce nadŁódzkie.
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (niezależnie od daty stempla pocztowego).

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 19.02.2024 r.

Okres realizacji zadania: 04.03.2024 r. – 31.12.2024 r.

Rodzaje zadań:

a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

b) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;

c) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

d) polityka społeczna;

e) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Szczegóły znajdują się w poniższym ogłoszeniu.

PS. specjalnie dla Was przygotowaliśmy instrukcję wypełniania wzoru oferty, zaś sam wzór uzupełniliśmy o (sugerowane) zapisy

Ogłoszenie

Wzór oferty (wersja edytowalna)

Wzór karty weryfikacji formalnej oferty

Wzór karty wstępnej oceny merytorycznej oferty

Oświadczenie dotyczące dostępności zadania dla osób ze szczególnymi potrzebami

Instrukcja

Back to top