– Wyniki konsultacji Programu współpracy samorządu województwa łódzkiegoz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.

Projekt Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r. (dalej: Program współpracy) został udostępniony do konsultacji w dniach 9 – 23 października 2020 roku.
Konsultacje prowadzone były w:
a) w formie pisemnej poprzez złożenie wypełnionych formularzy osobiście, pocztą na adres Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub drogą elektroniczną poprzez przesyłanie formularzy z uwagami na podany adres mailowy:

W ramach konsultacji wpłynęły 4 formularze zgłaszania uwag do Programu współpracy. Odpowiedzi na zgłoszone uwagi zawarte zostały w tabeli poniżej.

b) w formie konsultacji z Łódzką Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego przeprowadzonych na posiedzeniu Rady w dniu 22 października 2020 r.:

Projekt Programu współpracy został pozytywnie zaopiniowany przez Łódzką Wojewódzką Radę Działalności Pożytku Publicznego. Jednocześnie członkowie Rady zgłosili jedną uwagę – treść uwagi wraz z odpowiedzią została zamieszczona poniżej.

Back to top