– Wyniki konsultacji Programu współpracy samorządu województwa łódzkiegoz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.

mentorskie wsparcie

Projekt Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r. (dalej: Program współpracy) udostępniono
do konsultacji w dniach 21 września – 12 października 2022 r. 

Konsultacje prowadzone były w formie:

  1. pisemnej poprzez złożenie wypełnionych formularzy osobiście, pocztą na adres Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub drogą elektroniczną poprzez przesyłanie formularzy z uwagami na podany adres mailowy:

W ramach konsultacji nie wpłynął żaden formularz zgłaszania uwag.

  • przekazania projektu Programu do zaopiniowania przez Łódzką Wojewódzką Radę Działalności Pożytku Publicznego (dalej: Wojewódzka Rada):

Projekt Programu współpracy omówiony został podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady w dniu 6 października 2022 r.

Wojewódzka Rada zgłosiła 2 propozycje zmiany zapisów w rozdziale 6 w IV. Obszarze współpracy: polityka społeczna projektu Programu współpracy – propozycje zmian wraz z odpowiedziami zostały opisane w tabeli poniżej.

Back to top