– „WZAJEMNIE POTRZEBNI”. Konkurs ofert

grafika dekoracyjna

Trwa otwarty konkurs ofert realizowany w ramach zadania publicznego pn. : WZAJEMNIE POTRZEBNI zlecony przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów ze środków publicznych.

Cel konkursu: wyłonienie Ofert do dofinansowania, w ramach których wdrażany będzie pilotażowy model efektywnego systemu średnio- i długoterminowej pomocy i włączania społecznego dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce m. in. w zakresie zaspokajania potrzeb w obszarze mieszkalnictwa, rynku pracy, edukacji i innych usług społecznych.

Każda z ofert złożona w ramach konkursu powinna zawierać utworzenie Społecznej Agencji Najmu.

Termin naboru ofert: do 23 marca 2023 r.

Kto może przystąpić do konkursu: podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi Regulaminu konkursu, tj. organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 tej ustawy.

Jeden oferent może złożyć maksymalnie dwie oferty, pod warunkiem, że każda z nich będzie dotyczyła innej lokalizacji.

Wysokość dotacji: alokacja przeznaczona w ramach otwartego konkursu ofert wynosi 18 000 000,00 zł., w tym szacowana kwota 7 000 000,00 zł na adaptację pomieszczeń oraz 3 000 000,00 zł na remonty.

W ramach konkursu można ubiegać się o dotację w wysokości do 4 500 000,00 zł.

Czas realizacji zadania: w konkursie ofert przewiduje się możliwość dofinansowania zadania publicznego trwającego i realizowanego w terminie od 1 marca 2023 r.

do 10 grudnia 2023 r.

Okres realizacji zadania musi mieścić się w ww. określonych terminach i jest tożsamy z okresem ponoszenia kwalifikowanych wydatków związanych z realizacją zadań. Wydatki w ramach dofinansowanego zadania publicznego poniesione przed ogłoszeniem wyników konkursu będą wydatkami kwalifikowalnymi zgodnie z terminem realizacji zadania. Jednocześnie, rozpoczęcie realizacji zadania przed rozstrzygnięciem konkursu nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.

Środki własne: wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

Środki z dotacji uzyskanej w ramach zadania publicznego, nie mogą stanowić wkładu własnego do innych projektów i zadań publicznych.

Miejsce realizacji Zadania: konkurs zakłada dofinansowanie realizacji zadań w minimum 3 obszarach Polski.

Oferent, w ramach realizacji zadania publicznego, zaplanuje realizację zadań na obszarze obejmującym co najmniej 1 gminę wiejską, lub miejsko-wiejską, lub gminę miejską do 120 tys. mieszkańców, lub ich związków – poprzez organizacje pozarządowe, o której mowa

w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, wyłonione w otwartym konkursie ofert na podstawie art. 16a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Grupa docelowa Zadania:

obywatele Ukrainy dotknięci w sposób bezpośredni lub pośredni działaniami wojennymi w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej;

repatrianci i obywatele RP pochodzący z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (zwłaszcza mieszkaniowym).

Uczestnicy będą rekrutowani ze szczególnym uwzględnieniem punktów zbiorowego zakwaterowania obywateli Ukrainy na terenie Polski (przy ewentualnej współpracy z IOM Polska), a także innych zastępczych miejsc pobytu (np. ośrodki interwencji kryzysowej dla samotnych matek z dziećmi, rodziny goszczące je dotychczas w Polsce, itp.).

Działania priorytetowe w ramach realizacji Zadania:

w zakresie mieszkalnictwa

w zakresie rynku pracy

w zakresie edukacji

w zakresie usług społecznych

Regulamin i komplet informacji znajduje się na stronie https://wzajemniepotrzebni.pl/

Back to top