– Ustawy i rozporządzenia

Podstawowe akty prawne związane z działalnością organizacji pozarządowych:

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Prawo o stowarzyszeniach

Ustawa o fundacjach

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

Ustawa o finansach publicznych

Rozporządzenie z 24.10.2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań 

Moce nadŁódzkie – zestawienia znaków:

Dotacje – zestawienia znaków:

Back to top