– Konkurs z zakresu pomocy społecznej

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – rozwój ekonomii społecznej w 2022 r.

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:  Działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji  życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – rozwój ekonomii społecznej w 2022 roku.

Najważniejsze informacje o konkursie:

  • wnioski składa się w wersji papierowej
  • suma środków do rozdysponowania w konkursie – 100 000,00zł
  • maksymalna kwota dofinansowania zadania 100 000,00 zł
  • nabór ofert trwa –  do 07.03.2022 do godziny 16.00 oferty należy złożyć  w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi 91-302, ul. Snycerska 8
  • planowane rozstrzygnięcie konkursu – do dnia 16.05.2022 
  • realizacja zadania może rozpocząć się nie wcześniej niż 01.07.2022 i nie może skończyć się później niż 15.11.2022
Back to top