– Ogłoszenia o konkursach

Otwarty konkurs ofert ma na celu wybranie organizacji, które dostaną pieniądze od Samorządu Województwa. Dzięki tym środkom zrealizują zadania publiczne.

W ogłoszeniu o konkursie znajdują się następujące informacje:
– rodzaj zadania
– termin składania ofert
– zasady przyznania dotacji
– terminy i zasady wyboru ofert.

Ogłoszenia konkursowe i wyniki są jawne. Można je znaleźć:
– w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego
– na stronie internetowej www.ngo.lodzkie.plogłoszenia i rozstrzygnięcia
– na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu;
– na stronie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w przypadku konkursów realizowanych przez Centrum

Zarząd Województwa powołuje Komisję konkursową. Komisja opiniuje złożone oferty. W Komisji mogą znajdować się osoby z organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w przepisach. Dowiedz się jak zostać kandydatem na członka komisji konkursowej.

Back to top