– Ogłoszenia o konkursach

Otwarty konkurs ofert w ramach programu “Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” – Edycja 2022

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2022 i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów ...

Garść kolejnych konkursów!

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego ...

Konkurs z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – BO

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 90/22 z dnia 9 lutego 2022 r. ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok oraz powołał Komisję konkursową do oceny ...

Konkurs z zakresu pomocy społecznej

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i ...

Konkurs z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnychoraz powołania ...

Drugi konkurs ofert z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2022 r. pn. „Weryfikacja szlaków rowerowych – etap II”

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2022 r. pn. „Weryfikacja szlaków rowerowych – etap II”. Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie 7 – 28 lutego 2022 r. Potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć w wersji papierowej do ...

Pierwszy konkurs ofert z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2022 r. pn. „Wydarzenia Turystyczne Plus”

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2022 r. pn. „Wydarzenia Turystyczne Plus”. Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie 7 – 28 lutego 2022 r. Potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć w wersji papierowej do dnia 7 marca ...

Trzeci konkurs z zakresu turystyki i krajoznawstwa – BO

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 82/22 z dnia 1.02.2022 r. ogłosił trzeci otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki ...
Back to top