– Rozstrzygnięcia konkursów w RCPS

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 789/18 w dniu 4 czerwca 2018 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2018-2021 – prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

Lista podmiotów

 

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 788/18 w dniu 4 czerwca 2018 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 roku.

Lista podmiotów

 

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 787/18 w dniu 4 czerwca 2018 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 roku.

Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia korekty kalkulacji jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji. Zgodnie z zapisem punktu III.13 ogłoszenia o pierwszym otwartym konkursie ofert, korektę należy złożyć w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w terminie do 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu (tj. w nieprzekraczalnym terminie do 13 czerwca 2018 r. do godz. 16.00).

Lista podmiotów

Back to top