– Rozstrzygnięcie drugiego otwartego konkursu ofert – rozwój ekonomii społecznej w 2019 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 855/19 w dniu 19 czerwca 2019 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – rozwój ekonomii społecznej w 2019 r.

Lista podmiotów

Back to top