– Rozstrzygnięcie konkursów – RCPS

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr  559/21 w dniu 10 czerwca 2021 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – „Rodzina w sieci” w 2021 r.

Załącznik do uchwały Nr 559/2021 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10.06.2021 r.


Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 551/21 w dniu 10 czerwca 2021 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – działania z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS w 2021 r.

Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia aktualizacji kosztorysu (kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania) wraz z odpowiednio skorygowanym planem i harmonogramem działań oraz syntetycznym  opisem zadania (jeśli dotyczy). Zgodnie z zapisem punktu III.13 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, aktualizację należy złożyć w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie do 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu (tj. w nieprzekraczalnym terminie do 

22 czerwca  2021 r., do godz. 16.00). Wydruk aktualizacji kosztorysu (kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania) wraz z odpowiednio skorygowanym planem i harmonogramem działań oraz syntetycznym  opisem zadania, a także potwierdzeniem złożenia aktualizacji, podpisanymi przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, należy złożyć w Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź.

Załącznik do uchwały Nr 551/2021 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10.06.2021 r.


Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr  552/21 w dniu 10 czerwca 2021 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2021 r.

Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia aktualizacji kosztorysu (kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania) wraz z odpowiednio skorygowanym planem i harmonogramem działań oraz syntetycznym  opisem zadania (jeśli dotyczy). Zgodnie z zapisem punktu III.13 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, aktualizację należy złożyć w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie do 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu (tj. w nieprzekraczalnym terminie do  22 czerwca  2021 r., do godz. 16.00).  Wydruk aktualizacji kosztorysu (kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania) wraz z odpowiednio skorygowanym planem i harmonogramem działań oraz syntetycznym  opisem zadania, a także potwierdzeniem złożenia aktualizacji, podpisanymi przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, należy złożyć w Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź.

Załącznik do uchwały Nr 552/2021 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10.06.2021 r.


Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr  558/21 w dniu 10 czerwca 2021 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych

Województwa Łódzkiego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w 2021 r.

Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia aktualizacji kosztorysu (kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania) wraz z odpowiednio skorygowanym planem i harmonogramem działań oraz syntetycznym  opisem zadania (jeśli dotyczy). Zgodnie z zapisem punktu III.13 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, aktualizację należy złożyć w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie do 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu (tj. w nieprzekraczalnym terminie do  22 czerwca  2021 r., do godz. 16.00). Wydruk aktualizacji kosztorysu (kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania) wraz z odpowiednio skorygowanym planem i harmonogramem działań oraz syntetycznym  opisem zadania, a także potwierdzeniem złożenia aktualizacji, podpisanymi przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, należy złożyć w Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź.

Załącznik do uchwały Nr 558/2021 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10.06.2021 r.


Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr  549//21 w dniu 10 czerwca 2021 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  –  działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w 2021 r.

Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia aktualizacji kosztorysu (kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania) wraz z odpowiednio skorygowanym planem i harmonogramem działań oraz syntetycznym  opisem zadania (jeśli dotyczy). Zgodnie z zapisem punktu III.13 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, aktualizację należy złożyć w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie do 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu (tj. w nieprzekraczalnym terminie do  22 czerwca  2021 r., do godz. 16.00). Wydruk aktualizacji kosztorysu (kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania) wraz z odpowiednio skorygowanym planem i harmonogramem działań oraz syntetycznym  opisem zadania, a także potwierdzeniem złożenia aktualizacji, podpisanymi przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, należy złożyć w Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź.

Załącznik do uchwały Nr 549/2021 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10.06.2021 r.


Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 555/21 w dniu 10 czerwca 2021 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 roku.

Załącznik do uchwały Nr 555/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 czerwca 2021 r.


Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 556/21 w dniu 10 czerwca 2021 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna w 2021 roku.

Załącznik do uchwały Nr 556/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 czerwca 2021 r.


Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 557/21 w dniu 10 czerwca 2021 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  – działania na rzecz osób starszych w 2021 r.

Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia korekty kalkulacji jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji. Zgodnie z zapisem punktu III.13 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korektę należy złożyć w terminie do 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu (tj. w nieprzekraczalnym terminie do 22 czerwca 2021 r., do godz. 16.00) w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 557/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10.06.2021 r.


Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 550/21 w dniu 10 czerwca 2021 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  – działania na rzecz osób starszych: Senior w potrzebie w 2021 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 550/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10.06.2021 r.


Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 553/21 w dniu 10 czerwca 2021 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  w 2021 r.

Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia korekty kalkulacji jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji. Zgodnie z zapisem punktu III.13 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korektę należy złożyć w terminie do 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu (tj. w nieprzekraczalnym terminie do 22 czerwca 2021 r., do godz. 16.00) w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 553/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10.06.2021 r.


Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 559/21 w dniu 10 czerwca 2021 r. rozstrzygnął trzeci otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działania na rzecz osób starszych: „Aktywny senior!” w 2021 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 559/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10.06.2021 r.


Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 560/21 w dniu 10 czerwca 2021 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  – rozwój ekonomii społecznej w 2021 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 560/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10.06.2021 r.


Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 554/21 w dniu 10 czerwca 2021 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu z działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku.

Jednocześnie przypominamy, że podmiot, któremu przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, jest zobowiązany do złożenia aktualizacji kosztorysu (kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania) wraz z odpowiednio skorygowanym harmonogramem i opisem poszczególnych działań (jeśli dotyczy). Zgodnie z zapisem punktu III.14 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, aktualizację należy złożyć w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie do 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu (tj. w nieprzekraczalnym terminie do 22 czerwca 2021r. ,do godz. 16.00). Wydruk aktualizacji kosztorysu, harmonogramu i opisu poszczególnych działań, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, należy złożyć w Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź.

Załącznik do uchwały Nr 554/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10.06.2021r.

Back to top