– Rozstrzygnięcie konkursu w kulturze

2 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 429/19 rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

Podmioty, którym przyznano dotację są zobowiązane do przedłożenia aktualizacji kosztorysu:

 • punkt  IV.8. oferty – Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok 2019
 • punkt IV.9. oferty –  Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego,

a w przypadku wykorzystania wkładu:

 • osobowego – punkt IV.12. oferty (Wycena wkładu osobowego przewidzianego do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego),
 • rzeczowego – punkt IV.13. oferty (Wkład rzeczowy przewidziany do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego).

W ramach aktualizacji kosztorysu oferent (oferenci) może (mogą) zmniejszyć:

 1. wysokość zaoferowanego wkładu ze środków finansowych ogółem – źródeł innych niż budżet samorządu województwa, przy czym udział tych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji nie może być mniejszy niż ten zawarty w ofercie,
 2. wartość zadeklarowanego w ofercie wkładu własnego w postaci wkładu osobowego w zakresie adekwatnym do zmniejszenia/wynikającym ze zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania, spowodowanego udzieleniem/przyznaniem dotacji w kwocie niższej niż wnioskowano (jeśli dotyczy),
 3. wartość zadeklarowanego w ofercie wkładu własnego w postaci wkładu rzeczowego w zakresie adekwatnym do zmniejszenia/wynikającym ze zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania, spowodowanego udzieleniem/przyznaniem dotacji w kwocie niższej niż wnioskowano (jeśli dotyczy).

Zmniejszenia, o których mowa w punktach a)-c), nie mogą wpływać na osiągnięcie zakładanych celów realizacji zadania, określonych w ofercie.

Jeżeli w wyniku aktualizacji kosztorysu ulegnie zmianie harmonogram i/lub poszczególne działania w ramach zadania, należy odpowiednio skorygować harmonogram (punkt IV. 7. oferty) i opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego (punkt IV.6. oferty). 

Zgodnie z zapisem punktu III.12.1) ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korekty należy dokonać w terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu (tj. najpóźniej w dniu 24 kwietnia 2019 r. do godziny 16.00) w portalu www.witkac.pl.

Po dokonaniu korekty w portalu witkac.pl, należy wydrukować z portalu:

 • aktualny kosztorys (można go odnaleźć w „historii oferty” przy jej aktualnej wersji pod polem „kosztorys”),
 • harmonogram i opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego, jeżeli zmieniano te punkty oferty (można je odnaleźć w „historii oferty” przy jej aktualnej wersji pod polem „harmonogram”)

Wydrukowane dokumenty trzeba podpisać przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu i złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego przy Al. Piłsudskiego 8.

W ramach korekty:

 • nie można zwiększać kwoty dotacji jaka ma być wydana na daną pozycję w kosztorysie (np. w przypadku założenia w ofercie wydatku z dotacji na daną pozycję w wysokości 2 000 zł, nie można w wyniku korekty zwiększyć tego wydatku do kwoty 2 000,01 zł lub wyższej);
 • wkład własny może ulec zwiększeniu;
 • można usunąć jakąś pozycję z kosztorysu, jednak nie może to być wydatek kluczowy dla zrealizowania zadania (np. w przypadku organizacji imprezy plenerowej na scenie, nie jest dopuszczalne usunięcie kosztów wynajmu sceny).

Wyniki konkursu w poniższych załącznikach.
Back to top