– Rozstrzygnięcie pierwszego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 421/21 w dniu 12 maja 2021 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

Szczegóły.

Back to top