– Rozstrzygnięcie pierwszego otwartego konkursu ofert oraz udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2021

W dniu 28 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 404/21 rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2021.

W przypadku otrzymania wnioskowanej dotacji, oferent/-ci zobowiązany/-i jest/są do przedłożenia dokumentów stanowiących załączniki do umowy tj. kopii aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji (nie dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) w terminie 7 dni od zamieszczenia informacji w elektronicznym generatorze wniosków.

Niezłożenie ww. dokumentów w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dotacji, co będzie skutkować niepodpisaniem umowy.

Back to top