– Rozstrzygnięcie pierwszego otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2021-2024 – prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 561/21 w dniu 10 czerwca 2021 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2021-2024 – prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Załącznik do uchwały Nr 561/21Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 czerwca 2021 r.

Back to top