– UNIEWAŻNIENIE KONKURSU W RCPS

Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 976/18 z dnia 10.07.2018 r. został unieważniony otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu polityki społecznej – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz innowacyjnych rozwiązań.

Back to top