– Nabór do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

mentorskie wsparcie

1 lipca rozpoczął się nabór uzupełniający kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego to ciało opiniujące i doradcze składające się z 26 członków:

  • 1 przedstawiciel Wojewody,
  • 3 przedstawicieli Sejmiku,
  • 8 przedstawicieli Marszałka,
  • 14 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kandydatem na jednego z czternastu przedstawicieli organizacji pozarządowych w Radzie być osoba, która:

  • została zgłoszona przez co najmniej 10 organizacji pozarządowych,
  • jest pełnoletnia,
  • jest obywatelem RP i korzysta z pełni praw publicznych,
  • nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • wyraża zgodę na kandydowanie,
  • posiada stosowną wiedzę i doświadczenie przydatne w pełnieniu funkcji członka Rady.

Zgłoszenie kandydata do Rady następuje poprzez poprawne wypełnienie Karty zgłoszenia kandydata na członka Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a następnie przesłanie jej wraz z rekomendacjami od co najmniej 10 organizacji pozarządowych z regionu łódzkiego:

– w formie elektronicznej (skan oryginału oraz plik w formie edytowalnej z rozszerzeniem *.doc, *.docx) na adres ngo@lodzkie.pl lub

– osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, aI. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

lub

– za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, aI. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Łódzka Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego – zgłoszenie”.

Zgłoszenia należy składać w terminie od 1 lipca 2022 r. do 21 lipca 2022 r.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego.

Back to top