– Wyniki naboru na członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Komisja Wyborcza składająca się z pozarządowej części Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji publikuje spis kandydatów wraz z ogłoszeniem o wynikach naboru na członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (KM RPO WŁ 2014-2020).

Spis zgłoszonych kandydatów:

 

Lista nr 1 dot. przedstawiciela organizacji pozarządowych działających na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji:

Imię i nazwisko kandydata:            Piotr Kowalski

Organizacja zgłaszająca:                Fundacja Rozwoju Edukacji Głuchych; KRS 0000514751

Liczba miejsc w KM RPO WŁ:        1 miejsce dla przedstawiciela organizacji pozarządowych działających na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji

Imię i nazwisko zastępcy:               Wioletta Gawrońska

Organizacja zgłaszająca:                Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS; KRS 0000057288

Do zgłoszonej kandydatury nie wniesiono protestów w terminie przewidzianym, zgodnie z pkt. 5.23 Ordynacji wyborczej.

Lista nr 2 dot. przedstawiciela organizacji działających na terenach wiejskich lub działających na rzecz edukacji i kształcenia ustawicznego

Brak zgłoszeń

 Ze względu na fakt, iż do obszaru tematycznego dot. organizacji pozarządowych działających na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji poprawnie zgłosiła się tylko jedna para kandydatów, a do obszaru tematycznego dot. przedstawiciela organizacji działających na terenach wiejskich lub działających na rzecz edukacji i kształcenia ustawicznego nie zgłosił się żaden kandydat nie było konieczne przeprowadzenie wyborów.

Poniżej w tabeli zamieszczone zostały dane kandydatów wybranych w wyniku przeprowadzonej procedury naboru do KM RPO WŁ 2014-2020:

Obszar Imię i nazwisko kandydata na członkinię/członka komitetu Imię i nazwisko kandydata na zastępczynię/zastępcę komitetu
promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji Piotr Kowalski Wioletta Gawrońska

 

W związku z brakiem zgłoszeń dot. obszaru tereny wiejskie lub działania na rzecz edukacji i kształcenia ustawicznego wybór zostanie dokonany, zgodnie ze stosownymi zapisami ordynacji wyborczej.

 

Back to top