– Strategie i programy wojewódzkie

Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy (…) za rok 2019 

zał. nr 1 do Sprawozdania

zał. nr 2 do Sprawozdania

zał. nr 3 do Sprawozdania

Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy (…) za rok 2018
zał. nr 1 do Sprawozdania
zał. nr 2 do Sprawozdania
zał. nr 3 do Sprawozdania

Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030
http://www.strategia.lodzkie.pl/

Program rozwoju kultury w województwie łódzkim na lata 2014-2020
https://www.lodzkie.pl/kultura/program-rozwoju-kultury

Wojewódzki program opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2016-2019
https://www.lodzkie.pl/kultura/ochrona-zabytkow/program-opieki-nad-zabytkami

Wojewódzka strategia w zakresie polityki społecznej 2020
http://www.rcpslodz.pl/index.php/dokumenty-strategiczne-i-badania/stategie


Plan przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim 2020
Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020
Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy W Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020
Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2017-2020
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020

Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie łódzkim do roku 2020
http://www.es.rcpslodz.pl/index.php/publikacje

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030
https://www.lodzkie.pl/biznes/regionalna-strategia-innowacji-loris-2030

Polityki Sektorowe Województwa Łódzkiego
https://www.lodzkie.pl/biznes/polityki-sektorowe-wojwodztwa-lodzkiego

Strategia Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
http://www.zdrowie.lodzkie.pl/polityka-zdrowotna/strategia-polityki-zdrowotnej-na-lata-2014-2020

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2017-2022
http://www.zdrowie.lodzkie.pl/polityka-zdrowotna/zdrowie-psychiczne-na-lata-2017-2022/regionalny-program-ochrony-zdrowia-psychicznego

Back to top