– Aktualności

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW W RCPS

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 977/18 w dniu 10 lipca 2018 r. rozstrzygnął  otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z ...

Wojewódzkie Dni Seniora 2018

Samorząd Województwa Łódzkiego realizując zadania z obszaru polityki senioralnej jest zaangażowany w aktywizację i integrację osób starszych. Mając na uwadze potrzeby tegoż środowiska, w 2018 roku planowane jest w czterech podregionach województwa łódzkiego (25.08 skierniewicki, 02.09. piotrkowski, 15.09. sieradzki i 22.09. zgierski)  przedsięwzięcie pn. „Wojewódzkie Dni Seniora 2018”. Uczestnicy przedsięwzięcia ...

Powtórne składanie ofert z zakresu ratownictwa wodnego

Zapraszamy uprawnione podmioty do powtórnego składania ofert na realizację zadania dotyczącego z zakresu ratownictwa wodnego.  W poprzednim konkursie obydwie złożone oferty zostały odrzucone. Info_BIP_odrzucenie_ofert Ogłoszenie powtórne zalacznik_1_formularz_oferty zalacznik_2_karta_oceny_formalnej zalacznik_3_karta_oceny_merytorycznej ...

Dbamy o Wasz dobry sen – zapraszamy na szkolenie z rachunkowości!

W imieniu organizatora, Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO), zapraszamy na szkolenie „Rachunkowość i opodatkowanie w podmiotach ekonomii społecznej”, które odbędzie się w Zofiówce (gmina Tuszyn) w dniach 23-24 lipca 2018 r. Szczegóły szkolenia ...

Wyniki konkursu z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – rozwój ekonomii społecznej w 2018 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 910/18 w dniu 26 czerwca 2018 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego ...

Rozstrzygnięcie trzeciego otwartego konkursu ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2018 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął trzeci otwarty konkurs ofert i udzielenia dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2018 r.  Informacja o rozstrzygnięciu znajduje się w załączonej uchwale nr 892/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. uchwała rozstrzygnięcie ...

Konsultacje w sprawie Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji w sprawie Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o organizacjach rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty ...

Spotkanie dotyczące pozyskiwania dotacji na tworzenie miejsc pracy w ramach “Łódzkiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej” oraz „Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne “Ja-Ty-My”, Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS  zapraszają na spotkanie dotyczące pozyskiwania dotacji na tworzenie miejsc pracy w ramach “Łódzkiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej” oraz „Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej” Jeśli jesteś zainteresowany/a pozyskaniem dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy, bliskie są ...
Back to top