– Wyniki konkursów

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach budżetu obywatelskiego 2019

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 632/19 z dnia 14 maja 2019 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert i udzielił dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2019. w załączeniu uchwała z ...

Rozstrzygnięcie konkursu w kulturze

2 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 429/19 rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku. Podmioty, którym przyznano dotację są zobowiązane do przedłożenia aktualizacji kosztorysu: punkt  IV.8. oferty – Kalkulacja przewidywanych ...

Rozstrzygnięcie konkursu z budżetu obywatelskiego

Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa  w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 r. Konkurs został rozstrzygnięty uchwałą nr 422/19 Zarządu WŁ z dnia 2 kwietnia 2019 r.   ...

Rozstrzygnięcie drugiego konkursu w turystyce

Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa  w 2019 r. Konkurs został rozstrzygnięty uchwałą nr 421/19 Zarządu WŁ z dnia 2 kwietnia 2019 r.   ...

Rozstrzygnięcie konkursu w turystyce

Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa  w 2019 r. Konkurs został rozstrzygnięty uchwałą nr 420/19 Zarządu WŁ z dnia 2 kwietnia 2019 r.   ...

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU W RCPS

Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 976/18 z dnia 10.07.2018 r. został unieważniony otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu ...

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW W RCPS

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 977/18 w dniu 10 lipca 2018 r. rozstrzygnął  otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z ...

Wyniki konkursu z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – rozwój ekonomii społecznej w 2018 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 910/18 w dniu 26 czerwca 2018 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego ...
Back to top